Digital (P25) Portable Radio

Digital (P25) Portable Radio

Show:
Sort By:
TK-5320 UHF Portable Radio (TK-5320K5)

512 Channel, 5 Watt, 380-400 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio

TK-5320 UHF Portable Radio (TK-5320K6)

512 Channel, 5 Watt, 380-400 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio with DTMF Keypad

TK-5330 UHF Portable Radio (TK-5330F2)

UHF (450-520 MHz), 5.0 Watts, Analog, P25 Conventional / P25 Phase I Trunking, Standard Key Model

TK-5330 UHF Portable Radio (TK-5330F3)

1024 Channel, 5 Watt, 450-512 MHz, VHF P25 Conv and Phase 1 Trunking / Analog Portable Radio with DTMF Keypad

TK-5330 UHF Portable Radio (TK-5330F5)

UHF (380-470 MHz), 5.0 Watts, Analog, P25 Conventional / P25 Phase I Trunking, Standard Key Model

TK-5330 UHF Portable Radio (TK-5330F6)

1024 Channel, 5 Watt, 380-470 MHz, VHF P25 Conv and Phase 1 Trunking / Analog Portable Radio with DTMF Keypad

TK-5400 VHF Portable Radio (TK-5400)

512 Channel, 3 Watt, 800 MHz, P25 Conv / Analog Portable Radio - Non-Display

TK-5410 700/800 MHz Portable Radio (TK-5410K2)

1024 Channel, 3 Watt, 700/800 MHz, P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Key

TK-5410 700/800 MHz Portable Radio (TK-5410K3)

1024 Channel, 3 Watt, 700/800 MHz, P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with DTMF Keypad

TK-5410D 700/800 MHz Portable Radio (TK-5410DK2)

1024 Channel, 3 Watt, 700/800 MHz, P25 Conv and Phase 1, 2 Trunking / Analog Portable Radio - Display with 4 Key

TK-5410D 700/800 MHz Portable Radio (TK-5410DK3)

1024 Channel, 3 Watt, 700/800 MHz, P25 Conv and Phase 1, 2 Trunking / Analog Portable Radio - Display with DTMF Keypad

TK-5430 700/800 MHz Portable Radio (TK-5430F2)

700 / 800 MHz, 3.0 Watts Analog/P25 Conventional/P25 Phase I Trunking - Standard Key Model (Radio and belt clip only)

TK-5430 700/800 MHz Portable Radio (TK-5430F3)

700 / 800 MHz, 3.0 Watts Analog/P25 Conventional/P25 Phase I Trunking - Full Key Model (Radio and belt clip only)

VX-P821 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P821-G7-5)

16 Channel, 5 watt, 450-512 MHz UHF Analog Portable Radio

VX-P821 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P821-G8-5)

16 Channel, 5 watt, 380-450 MHz UHF Analog Portable Radio

VX-P821 VHF P25/Analog Portable Radio (VX-P821-D0-5)

16 Channel, 5 watt, 134-174 MHz VHF Analog Portable Radio

VX-P824 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P824-G7-5)

512 Channel, 5 watt, 450-512 MHz UHF Analog Portable Radio

VX-P824 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P824-G8-5)

512 Channel, 5 watt, 380-450 MHz UHF Analog Portable Radio

VX-P824 VHF P25/Analog Portable Radio (VX-P824-D0-5)

512 Channel, 5 watt, 134-174 MHz VHF Analog Portable Radio

VX-P829 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P829-G7-5)

512 Channel, 5 watt, 450-512 MHz UHF Analog Portable Radio with DTMF Keypad

VX-P829 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P829-G8-5)

512 Channel, 5 watt, 380-450 MHz UHF Analog Portable Radio with DTMF Keypad

VX-P829 VHF P25/Analog Portable Radio (VX-P829-D0-5)

512 Channel, 5 watt, 134-174 MHz VHF Analog Portable Radio with DTMF Keypad

VX-P924 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P924-G7-5)

450-512 MHz UHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio

VX-P924 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P924-G8-5)

380-450 MHz UHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio

VX-P924 VHF P25/Analog Portable Radio (VX-P924-D0-5)

134-174 MHz VHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio

VX-P929 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P929-G7-5)

450-512 MHz UHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio

VX-P929 UHF P25/Analog Portable Radio (VX-P929-G8-5)

380-450 MHz UHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio

VX-P929 VHF P25/Analog Portable Radio (VX-P929-D0-5)

134-174 MHz VHF, 5watt, 512ch Analog/P25 Portable Radio