TK-5210/5310 Portable Radio

TK-5210/5310 Portable Radio
   

Show:
Sort By:
TK-5210 VHF Portable Radio (TK-5210K)

136-174 MHz VHF, 5W, Analog Digital (P25) Portable Radio.

TK-5210 VHF Portable Radio (TK-5210K2)

136-174 MHz, 5W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with standard keypad

TK-5210 VHF Portable Radio (TK-5210K3)

136-174 MHz, 5W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with DTMF keypad

TK-5210 VHF Portable Radio (TK-5210K7)

64 Channel, 5 Watt, 136-174 MHz, VHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Key

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K)

512 Channel, 4 Watt, 450-520 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Non-Display

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K2)

512 Channel, 4 Watt, 450-520 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Keys

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K3)

512 Channel, 4 Watt, 450-520 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with DTMF Keypad

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K4)

512 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Non-Display

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K5)

512 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Keys

TK-5310 UHF Portable Radio (TK-5310K6)

512 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with DTMF Keypad

TK-5310 VHF Portable Radio (TK-5310K7)

64 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Key