TK-5210G/5310G Portable Radio

TK-5210G/5310G Portable Radio
   

Show:
Sort By:
TK-5210G VHF Portable Radio (TK-5210GK)

136-174 MHz, 5W, 1024 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio.

TK-5210G VHF Portable Radio (TK-5210GK2)

136-174 MHz, 5W, 1024 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with standard keypad

TK-5210G VHF Portable Radio (TK-5210GK3)

136-174 MHz, 5W, 1024 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with DTMF keypad

TK-5210G VHF Portable Radio (TK-5210GK7)

128 Channel, 5 Watt, 136-174 MHz, VHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Key

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK)

1024 Channel, 4 Watt, 450-520 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Non-Display

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK2)

450-520 MHz, 4W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with standard keypad

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK3)

450-520 MHz, 4W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with DTMF keypad

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK4)

1024 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Non-Display

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK5)

380-470 MHz, 4W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with standard keypad

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK6)

380-470 MHz, 4W, 512 Ch, Analog Digital (P25) Portable Radio with DTMF keypad

TK-5310G UHF Portable Radio (TK-5310GK7)

128 Channel, 4 Watt, 380-470 MHz, UHF P25 Conv / Analog Portable Radio - Display with 4 Key